مبایعه نامه آذرسام-املاک تخلیه-ردیف 24

مبایعه نامه آذرسام-املاک تخلیه-ردیف 24

تاریخ درج آگهی مناقصه
1401/12/23
پایان زمان شرکت در مناقصه
1402/1/28
درخواست ملک
درخواست ملک