برگ 2- فرم پیشنهاد قیمت مزایده - املاک 1401-10

برگ 2- فرم پیشنهاد قیمت مزایده - املاک 1401-10

تاریخ درج آگهی مناقصه
1401/12/23
پایان زمان شرکت در مناقصه
1402/1/28
درخواست ملک
درخواست ملک