مزایده 1401-09

مزایده 1401-09

تاریخ درج آگهی مناقصه
1401/11/23
پایان زمان شرکت در مناقصه
1401/12/8
درخواست ملک
درخواست ملک