مزایده 4-1401

مزایده 4-1401

تاریخ درج آگهی مناقصه
1401/6/20
پایان زمان شرکت در مناقصه
1401/6/30
درخواست ملک
درخواست ملک