اجاره واحدهای تجاری برج شهر تبریز

اجاره واحدهای تجاری برج شهر تبریز

تاریخ درج آگهی مناقصه
1401/2/28
پایان زمان شرکت در مناقصه
1401/3/11
درخواست ملک
درخواست ملک