اگهی مزایده 10-1400

اگهی مزایده 10-1400

تاریخ درج آگهی مناقصه
1400/12/22
پایان زمان شرکت در مناقصه
1401/1/24
درخواست ملک
درخواست ملک