مزایده  9-1400

مزایده 9-1400

تاریخ درج آگهی مناقصه
1400/12/21
پایان زمان شرکت در مناقصه
1401/1/24
درخواست ملک
درخواست ملک