مزایده1400

مزایده1400

یسشبسیشبئشسیمگبش تواتهخکعخ مناتکمهعخحصثمکفحصثقهث ثخحقهث2خحقه 

یبسی

 

یسی

 

یسبشسیبیش

یسبسیش

ب

یسشعهحه حخحههخح

تاریخ درج آگهی مناقصه
1400/11/1
پایان زمان شرکت در مناقصه
1400/11/10
درخواست ملک
درخواست ملک